HOME>게시판

EVENT

제목LG U+ 5월 신규가입 EVENT 당첨자 안내2020-07-14 13:46:24
작성자 Level 10안녕하세요. 
저희 핑크하우스TV 채널 5월 신규가입 EVENT 당첨자에게 전원 개별 연락 및 배송 완료 하였습니다. 
다시 한번 축하 드립니다. 

앞으로도 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.


당첨자 명단
성함 연락처 지역
이** 5369 강원
윤** 2616 강원
박** 3193 강원
이** 4570 강원
심** 5227 경기
손** 6651 경기
주** 7562 경기
박** 8780 경기
이** 8242 경기
주** 8185 경기
방** 6178 경기
김** 6497 경기
백** 7756 경기
윤** 8866 경기
이** 4177 경기
유** 4288 경기
M** 1282 경기
김** 2070 경기
김** 9950 경기
박** 6563 경기
윤** 0316 경기
정** 7112 경기
최** 8585 경기
유** 7355 경기
김** 3296 경기
이** 6686 경기
노** 0755 경기
문** 4499 경기
서** 6426 경기
Y** 5898 경남
이** 2267 경남
김** 3709 경남
박** 8653 경남
배** 9213 경남
이** 3330 경남
권** 0203 경남
이** 9731 경남
빈** 5422 경남
여** 2554 경남
김** 1401 경남
김** 8530 경북
김** 9093 경북
박** 7009 경북
박** 0329 경북
이** 3889 경북
원** 6126 광주
이** 3351 광주
박** 8514 광주
김** 9118 광주
백** 1455 대구
김** 9070 대구
박** 1373 대구
백** 8125 대전
김** 6614 대전
김** 3868 부산
장** 8089 부산
어** 9516 부산
문** 8917 부산
김** 2510 부산
이** 1777 부산
최** 2469 부산
박** 9151 부산
진** 9913 서울
이** 2484 서울
조** 5102 서울
T** 8382 서울
최** 5585 서울
장** 0385 서울
김** 3199 서울
양** 0691 서울
이** 8851 서울
손** 7517 서울
박** 8933 서울
조** 1170 서울
임** 2666 서울
권** 9754 서울
P** 9065 서울
김** 0119 세종
양** 5521 세종
이** 2805 울산
김** 0612 인천
박** 5904 전남
장** 4740 전남
김** 2528 전남
김** 8764 전남
강** 6319 전남
김** 4020 전북
임** 3044 전북
김** 3143 전북
송** 9663 전북
김** 2639 전북
박** 4624 전북
박** 5093 제주
고** 7589 제주
박** 3503 충남
유** 0583 충남
장** 1173 충남
양** 5350 충북
김** 0389 충북
김** 4310 충북

댓글
자동등록방지
(자동등록방지 숫자를 입력해 주세요)